چرا کارگزاری؟!...

  • در راستای مدیریت هزینه‌ها و ریسک‌های موجود در جهت نیل به یک زندگی آرمانی ایده‌آل استفاده از ظرفیت‌های صنعت بیمه ( عنوان یک صنعت پیچیده مالی و وجود تعهدات آتی در آن) نیازمند همراهی راهنما و مشاور و یک وکیل متخصص در آن صنعت با عنوان کارگزار می باشد.کارگزاران در تمام دنیا با شناخت نیازهای مشتری، بیمه‌ای متناسب با آن طراحی کرده و طی مذاکرات متعدد با شرکت های بیمه بهترین قرارداد از حیث قیمت،پوشش‌ها و خدمات را به مشتری معرفی می کند. براساس قانون در ایران به منظور تعمیم و هدایت امر بیمه و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها شرکت‌های کارگزاری زیر نظر بیمه‌مرکزی شکل گرفته‌اند تا بتوانند از حقوق بیمه‌گذار در این امر دفاع کرده و منجر به شفافیت خدمات بیمه ارائه شده به بیمه‌شدگان گردند.

    ادامه مطلب...