کارگزاری گذرگاه ابریشم پارسی

بررسی بیمه گرهای موجود در کشور، نوع پوشش، سوابق و نوع خدمات آنها برای خریدار بیمه، سخت و مشکل است. لذا کارگزار رسمی بیمه این کار را برای وی ساده می کند و با توجه به شرایط و خواسته و نیاز های فرد یا شرکت بیمه مناسب ترین شرایط بیمه را پیشنهاد می دهد.

در واقع گارگزار بیمه مجموعه ای مستقل از شرکت های بیمه ای است که با در نظر گرفتن منافع بیمه گذار به جستجوی یک پوشش بیمه ی با کمترین هزینه و بیشترین سود برای بیمه گذار می پردازد.

کارگزار شخص یا شرکتی است که پیشنهادهای بیمه ای را بصورت کاملا مستقل و به دور از منفعت و مطابق با نیاز ها و سیاست های اشخاص و شرکت های متقاضی بیمه را آماده می کند.

در نتیجه باید گفت که کارگزار برای شرکت بیمه کار نمی کند بلکه برای مشتری بیمه کار می کنند.

این بدین معنی است که با وجود کارگزار در کنار شما. مشاوره ای بهتر. انتخابی مطمین تر و هزینه ای کمتر خواهید داشت.